Etusivu

  Ajankohtaista

  Hallitus

  Yhdysjäsenet

  Jäsensivut

 

Jäsensivut

[ Säännöt ] [ Standaarisäännöt ] [ Matkustussääntö ] [ Asiakirjat ] [ Liity jäseneksi ]

Yhdistyksen säännöt

1 §   Yhdistyksen nimi on Terveydenhuollon Varastonhoitajat TERVA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki
     
2 §   Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää sairaaloiden, terveyskeskusten ja muun terveysalan materiaalihuollon parissa työskentelevien jäsenten ammattitietoa ja -taitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja luentotilaisuuksia, kursseja ja opintomatkoja.
     
3 §   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoi-tuksen ja jotka ovat sairaaloiden, terveyskeskusten ja muun terveysalan materiaalihuollon parissa työskenteleviä henkilöitä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeus-kelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hake-muksesta yhdistyksen hallitus.
     
4 §   Yhdistys kantaa jäsenmaksua varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä ja sen suuruudesta päättää vuo-sikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää koulutustilaisuuksia, vastaanottaa testamentti– ja muita lahjoituksia sekä omistaa kiinteistöjä. Yhdistyksen tuloista ja menoista on pidettävä kirjaa. Tilit on päätettävä kalenterivuosittain.
     
5 §   Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä heille henkilökohtaiset vara-jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen koko-uksesta laaditaan pöytäkirja, johon tehdyt päätökset merkitään, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmistaa. Pöytäkirja tarkistetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.
     
6 §   Hallituksen tehtävänä on;

 1. laatia kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 2. laatia ehdotus talousarvioksi
 3. valmistaa ohjelmat ja esityslistat yhdistyksen kokouksiin
 4. huolehtia yhdistyksen koulutus- ja luentotilaisuuksista, kursseista ja opintomatkoista.
 5. pitää jäsenluetteloa, luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
 6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 7. hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksen hyväksymän talousarvion mukaan
 8. huolehtia siitä, että tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään seuraavan helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on maaliskuun loppuun mennessä palautettava ne takaisin hallitukselle
 9. päättää muista kuin 11§:n 5. kohdassa mainituista palkoista ja palkkioista
 10. käsitellä viranomaisille tehtävät esitykset ja antaa yhdistykseltä pyydetyt lausunnot
 11. muutoin toimia yhdistyksen päämäärien toteuttamiseksi7 §   Puheenjohtaja huolehtii ensisijaisesti yhdistyksen toiminnasta. Puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu tarvittaessa hallituksen koolle ja johtaa puhetta sen kokouksessa.
     
8 §   Sihteeri avustaa puheenjohtajaa toiminnan järjestelyissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu laatia pöytäkirjat ja varmentaa lähetettävät kirjeet. Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu kirjanpidon ja rahavarojen hoito sekä tilien päättäminen.
     
9 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
     
10 §   Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti - toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana, josta yhdistyksen jäsenille on ilmoitettava joko Terveys ja talous- lehdessä tai kirjeitse 14 päivää ennen kokousta.
     
11 §   Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilintarkastajien lausunto, samoin kuin mahdollisten muistutusten johdosta annettu selitys
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 5. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, hallituksen asettamien toimikuntien jäsenten sekä sihteerin ja taloudenhoitajan palkkiot ja matkustuskustannusten korvausperiaatteet
 6. hyväksytään jäsenmaksujen suuruus
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 5§ edellytetyksi toimikaudeksi
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät muut asiat
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta.
Kokouksessa voidaan ottaa muutenkin käsiteltäväksi yhdistyksen jäsenen esittämä asia, mikäli kokous siihen suostuu, kuitenkin ottamalla huomioon yhdistyslain määräykset.

     
12 §   Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan, tulee päätökseksi se mitä puheenjohtaja kannattaa.
Vaali toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa.
     
13 §   Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi ja aina, jos yhdistyksen kokous on päättänyt sellaisen pidettäväksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille Terveys ja talous- lehdessä tai kirjeitse vähintään 7 päivää ennen kokousta.
     
14 §   Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjoh-tajalle, taikka ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
     
15 §   Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottamiseen, jos jäsen:
 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
     
16 §   Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.
17 §   Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi on kirjallisesti jätettävä hallitukselle, joka esittää ehdotuksen ja oman lausuntonsa siitä yhdistykselle lähinnä seuraavassa vuosikokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi muutosehdotuksen on saatava vuosikokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat terveydenhuoltoalan materiaalihuollon kehittämisen edistämiseen purkautuvan kokouksen päättämällä tavalla.
18 §   Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki määrää.
19 §   Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.